Providence Capital

Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Providence Capital N.V. en bevat tevens informatie over de dienstverlening van Providence Capital Family Office B.V.

Providence Capital N.V. en Providence Capital Family Office B.V. (hierna gezamenlijk te noemen Providence Capital) verwerken persoonsgegevens bij de uitoefening van de werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot goed. In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres en BSN-nummer. Echter, ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Providence Capital uw persoonsgegevens?

Providence Capital verzamelt en verwerkt gegevens over haar cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. Daarnaast verzamelt en bewerkt Providence Capital persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers.

Welke persoonsgegevens verwerkt Providence Capital en waarom?

Providence Capital verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien er voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomsten of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken, indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten

Van onze cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens die op een paspoort of een vergelijkbaar ID-document zijn opgenomen;
 • Beroep en, indien van toepassing, de functie die een persoon uitoefent in een onderneming;
 • Nummer van bank- en effectenrekening;
 • Gegevens met betrekking tot het loginsysteem van Objectway, waarvan Providence Capital gebruik maakt.

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

 • Strafrechtelijke gegevens;
 • Biometrische gegevens, voor zover deze blijken uit ID-bewijs.

Gegevens verkregen van derden:

 • Gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel;
 • Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals BKR, faillissement registers,  kranten, internet en sociale media.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u zich wenst in te schrijven voor een nieuwsbrief via de website hebben wij een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen daarnaast deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

De gegevens die we vastleggen zijn de volgende:

 • Naam en e-mailadres (in het geval u zich via de website abonneert op de nieuwsbrief van Providence Capital);
 • Cookies (zie voor meer informatie hieronder).

Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige contactgegevens;
 • Nationaliteit, geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;
 • Curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties;
 • Bankrekeningnummer;
 • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar;
 • Pasfoto;
 • (Kopie) ID-bewijs of paspoort;
 • BSN.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs, waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken.

De persoonsgegevens die wij van kandidaten, sollicitanten en werknemers ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden: om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren, om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies op de website

Met behulp van cookies bewaren wij bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken uitsluitend cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

In ons Cookiestatement dat op de website is te vinden, leest u meer over cookies.

Hoe lang bewaart Providence Capital uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Kan Providence Capital uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht het door de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen, indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe beveiligt Providence Capital uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Providence Capital en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@providencecapital.eu. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat wij ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop Providence Capital met persoonsgegevens omgaat?

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Providence Capital met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Providence Capital N.V. dan wel Providence Capital Family Office B.V.

U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@providencecapital.eu of per gewone post:
Providence Capital N.V.
Postbus 286
1400 AG Bussum
Nederland

U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van een klacht kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons