Providence Capital

Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Providence Capital N.V. streeft naar een adequate en zorgvuldige dienstverlening ten behoeve van haar cliënten. Het kan echter eventueel voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over de geboden dienstverlening. Providence Capital N.V. beschikt daarom over een klachtenregeling teneinde adequate afhandeling van klachten te bewerkstelligen.

Indiening klacht

Het is van belang dat een klacht zo spoedig als mogelijk wordt ingediend. Hoe langer u daarmee wacht, des te moeilijker kan het zijn om alle informatie te achterhalen die nodig is omde klacht zorgvuldig in overweging te nemen.

U kunt uw klacht per telefoon, e-mail, per post of persoonlijk neerleggen bij uw contactpersoon of de directie van Providence Capital.

Indien u de klacht schriftelijk wilt voorleggen kunt u deze sturen naar: Providence Capital N.V., Postbus 286, 1400 AG Bussum.

Bij indiening van een klacht dient u een omschrijving van de klacht te geven, uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze gegevens en de correspondentie die naar aanleiding van de klacht wordt gevoerd, worden geregistreerd door Providence Capital.

Wij streven ernaar u binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging te sturen.

Behandeling van de klacht

Klachten worden in behandeling genomen door de directie van Providence Capital. De directie zal met name vaststellen of de klacht gegrond is en waar nodig onderzoek instellen naar de oorzaak van de klacht. Tevens wordt daarbij bekeken of directe adequate maatregelen kunnen worden getroffen teneinde herhaling te voorkomen. Bij de behandeling van de klacht zal tenminste ook de Compliance Officer van Providence Capital betrokken zijn.

Providence Capital streeft ernaar de afhandeling van de klacht binnen 14 dagen te voltooien. Indien voorzienbaar is dat de beantwoording binnen 14 werkdagen niet haalbaar is, zal de directie u daarover berichten en aangeven wat de reden van de vertraging is en binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. Deze termijn zal in principe niet langer zijn dan zes weken.

Voor de afhandeling van de klacht kan Providence Capital u eventueel verzoeken nadere informatie te verstrekken. Nadat uw klacht door de directie van Providence Capital is besproken en de klacht in verhouding tot uw argumenten is beoordeeld, zal de directie van Providence Capital u schriftelijk en gemotiveerd informeren over het standpunt van Providence Capital.

Uw reactie

Indien u zich niet kunt vinden in het standpunt van Providence Capital, kunt u daarop reageren. Die reactie dient binnen zes weken na dagtekening van de brief waarin het standpunt van Providence Capital is toegelicht per brief gestuurd te worden naar Providence Capital.

De directie van Providence Capital zal in samenspraak met de Compliance Officer uw reactie beoordelen. Uw reactie zal worden beantwoord op de wijze en termijn als hierboven is beschreven.

Indien u binnen zes weken niet heeft gereageerd, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het standpunt van Providence Capital.

Eventuele vervolgprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling van uw k lacht of de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of voorleggen aan een rechtbank.

Providence Capital is als financiële onderneming aangesloten bij het KiFiD, en aanvaardt de uitspraken van de geschillencommissie van het KiFiD als bindend.

Het KiFiD is bedoeld voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële ondernemingen. Op basis van de klachtenprocedure bij KiFiD mag u bij KiFiD pas schriftelijk een klacht indienen met betrekking tot de dienstverlening van Providence Capital, nadat u de betreffende klacht eerst aan Providence Capital heeft voorgelegd.

Meer informatie vindt u op de website van KifiD.