Providence Capital

ESG Productinformatie

Samenvatting

Dit financiële product promoot zowel ecologische als sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Meer specifiek worden de volgende ecologische en sociale kenmerken gepromoot: het betrachten van het voorzorgsprincipe met betrekking tot het milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en anti-corruptie. Het product belegt alleen in beleggingsfondsen en afhankelijk van het risicoprofiel wordt 80 tot 100% belegd in beleggingen die afgestemd zijn op de E/S kenmerken.

Om de E/S kenmerken te promoten hanteert het product een aantal beleggingsrestricties en een uitsluiting op het gebied van ESG. In het geval er beleggingsrestricties van toepassing zijn, heeft het product tolerantiegrenzen vastgesteld. Voordat er nieuwe beleggingen worden gedaan, wordt gecontroleerd of aan deze restricties/uitsluiting wordt voldaan. Als dit niet het geval is worden de beleggingen niet opgenomen in het product. Om de uitsluiting, tolerantiegrenzen en restricties doorlopend na te leven, wordt doorlopend gecontroleerd of ondernemingen waarin indirect belegd wordt, betrokken zijn bij controversiële wapen en die de VN Global Compact principes schenden. Ook wordt gecontroleerd of er sancties zijn opgelegd door de VN Veiligheidsraad aan landen waarin wordt belegd. Als uit deze monitoring volgt dat de tolerantiegrenzen wordt overschreden, wordt er een dialoog aangegaan met de fondsbeheerder als er na deze dialoog geen stappen tot correctie worden genomen, wordt het beleggingsfonds verkocht.  

Voor alle beleggingen in ondernemingen wordt gecontroleerd of deze ondernemingen praktijken op het gebied van goed bestuur naleven. Specifiek voor de fondsen die niet verplicht zijn om te toetsen of de ondernemingen waarin zij beleggen voldoen aan praktijken op het gebied van goed bestuur, wordt gecontroleerd of de fondsen praktijken op het gebied van goed bestuur voldoende hebben geborgd in het beleggingsproces

Daarnaast wordt er ieder jaar op een aantal duurzaamheidsindicatoren gerapporteerd om te beoordelen of het financiële product de ecologische en sociale kenmerken daadwerkelijk worden behaald. Dit wordt gedaan met data van Sustainalytics. Sustainalytics is een wereldwijd opererend onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van duurzaamheidsdata voor investeerders. Sustainalytics heeft uitgebreide kwaliteitssystemen en -processen om de kwaliteit van de data te waarborgen, waarin ze zowel automatische als handmatige controles uitvoeren. Aangezien Sustainalytics naast publieke databronnen ook analyses uitvoert op basis van hun eigen onderzoeksmethodologieën is het mogelijk om voor deze data aan te geven wat het aandeel geschatte data is.

De belangrijkste beperking van de gebruikte databron is dat mogelijk niet alle data beschikbaar of volledig is. Tenslotte, is een dialoog voeren met fondsbeheerders een vast onderdeel van het implementatie- en monitoringproces. Gemiddeld is er twee tot vier keer per jaar contact met de fondsbeheerders van de beleggingsfondsen.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Ecologische en sociale kenmerken van het financiële product

Het financiële product promoot zowel ecologische als sociale kenmerken. Zowel ecologische als sociale kenmerken worden gepromoot doordat bedrijven waarin belegd wordt, moeten voldoen een VN Global compact principes. Daarnaast worden sociale kenmerken gepromoot doordat er restricties gelden voor het beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens en worden obligaties uitgesloten die zijn uitgegeven door landen waartegen de VN veiligheidsraad sancties heeft opgelegd.

Meer specifiek worden de volgende ecologische en sociale kenmerken gepromoot: het betrachten van het voorzorgsprincipe met betrekking tot het milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en anti-corruptie.

Beleggingsstrategie

Het financiële product hanteert een aantal beleggingsrestricties en uitsluitingen op het gebied van ESG.

De volgende beleggingen worden uitgesloten:

  • Beleggingen in staatsobligaties van staten waartegen een sanctie is opgelegd door de VN veiligheidsraad.

Een eventuele exposure wordt zover mogelijk per direct verkocht.

Het financiële product hanteert restricties voor de volgende bedrijven:

  • Bedrijven die actief betrokken zijn bij controversiële wapens
  • Bedrijven die de VN Global Compact principes schenden

Voor de bedrijven die zijn opgenomen in de beleggingsfondsen waarin wordt belegd, zijn er tolerantiegrenzen vastgesteld voor de betrokkenheid bij controversiële wapens. Voor actief beheerde beleggingsfondsen is deze grens 0,5% en voor passief beheerde beleggingsfondsen is dit 1%. Ook voor bedrijven die de Global Compact principes schenden zijn tolerantiegrenzen vastgesteld. Voor actief beheerde beleggingsfondsen geldt een tolerantiegrens van 5% en voor passief beheerde beleggingsfondsen een grens van 10%. Het voorgaande betekent bijvoorbeeld dat er in een actief beheerd beleggingsfonds maximaal 5% van het totale vermogen mag beleggen in bedrijven die de Global Compact principes schenden.

Daarnaast zijn er strengere tolerantiegrenzen vastgesteld op financieel productniveau. In dit financiële product mag maximaal 1% actief beheerde fondsen en 2% passief beheerde fondsen zitten die de VN Global Compact principes schenden.

Prakijken op het gebied van goed bestuur

Als het financiële product belegt in fondsen die vanwege regelgeving verplicht zijn om te toetsen of de ondernemingen waarin zij beleggen voldoen aan praktijken op het gebied van goed bestuur, is de fondsbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Tijdens de jaarlijkse Due Diligence wordt gecontroleerd of de fondsbeheerder inderdaad de screening met betrekking tot goed bestuur heeft toegepast.

In het geval dat het financiële product belegt in fondsen die niet verplicht zijn om te toetsen of de ondernemingen waarin zij beleggen voldoen aan praktijken op het gebied van goed bestuur, wordt gecontroleerd of de fondsen praktijken op het gebied van goed bestuur voldoende hebben geborgd in het beleggingsproces. Als dit niet het geval is worden deze fondsen niet opgenomen in het financiële product.

Aandeel beleggingen

Het product belegt alleen in beleggingsfondsen en heeft daardoor alleen een indirecte blootstelling aan onderliggende ondernemingen. Hieronder staat de geplande asset allocatie weergegeven.

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Om de uitsluiting, tolerantiegrenzen en restricties na te leven, wordt met behulp met data van een gespecialiseerd onderzoeksbureau gecontroleerd of de ondernemingen waarin (indirect) belegd wordt, betrokken zijn bij controversiële wapens en  de VN Global Compact principes schenden. Als uit deze monitoring volgt dat de tolerantiegrenzen wordt overschreden, wordt er een dialoog aangegaan met de fondsbeheerder als er na deze dialoog geen stappen tot correctie worden genomen, wordt het beleggingsfonds verkocht. Ook wordt gecontroleerd of er sancties zijn opgelegd door de VN Veiligheidsraad aan landen waarin wordt belegd. Als dit het geval is, worden deze beleggingen voor zover mogelijk direct verkocht.

Methodologieën

Om te beoordelen of het fonds de ecologische en sociale kenmerken daadwerkelijk worden behaald, wordt er ieder jaar op een aantal duurzaamheidsindicatoren gerapporteerd. Op basis van de portefeuille samenstelling wordt beoordeeld of er inderdaad geen beleggingen in de portefeuille zitten waarop restricties of uitsluitingen van toepassing zijn.

Databronnen en -verwerking

Naast informatie die door de fondsbeheerders beschikbaar wordt gesteld, wordt data van Sustainalytics gebruikt om de door het financiële product gepromote ecologische en sociale kenmerken te behalen. Sustainalytics is een wereldwijd opererend onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van duurzaamheidsdata voor investeerders.

Sustainalytics heeft uitgebreide kwaliteitssystemen en -processen om de kwaliteit van de data te waarborgen, waarin ze zowel automatische als handmatige controles uitvoeren. Dit geldt voor bijvoorbeeld het verzamelen van data en de analyses daarop, maar ook voor de aggregatie en opslag van data. Deze controles worden toegepast voordat de data wordt gebruikt voor dit financiële product.

De data worden vervolgens gebruikt en verwerkt in de selectie, periodieke analyse en monitoring van de beleggingen van het financiële product.

Sustainalytics gebruikt een combinatie van onder meer informatie gerapporteerd door (beursgenoteerde) bedrijven, verschillende publieke bronnen, en door henzelf uitgevoerde analyses op basis van hun eigen onderzoeksmethodologieën. Hierdoor is het niet mogelijk om voor deze data aan te geven wat het aandeel geschatte data is.

Methodologische en databeperkingen

De belangrijkste beperking van de gebruikte databron is dat mogelijk niet alle data beschikbaar of volledig is. Dit wordt veroorzaakt doordat ESG-rapportages nog niet gestandaardiseerd zijn. Daarnaast worden ESG-gegevens in tegenstelling tot veel financiële gegevens niet continu bijgewerkt. Hierdoor kan het zijn dat de ESG-data niet actueel is. Dit leidt er echter niet toe dat niet kan worden vastgesteld of gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.

Due diligence

Voordat er nieuwe beleggingen worden gedaan, wordt gecontroleerd of de ondernemingen waarin (indirect) belegd wordt, betrokken zijn bij controversiële wapens en de VN Global Compact principes schenden. Indien dit het geval is, wordt beoordeeld of dit binnen de vastgestelde tolerantiegrenzen valt. Als het buiten de vastgestelde tolerantiegrenzen valt, worden de beleggingen niet opgenomen in de portefeuille. De fondsselectie, – monitoring en de jaarlijkse review, waar het verantwoord beleggingsbeleid in wordt meegenomen, maken onderdeel uit van ISAE 3402 Type II assurance. Bij deze assurance wordt de opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen gecontroleerd. 

Indien er wordt belegd in (fondsen van) staatsobligaties wordt gecontroleerd of er belegd wordt in staatsobligatie van landen waartegen sancties zijn opgelegd door de VN Veiligheidsraad. Als dit het geval is, wordt het fonds of de obligatie niet opgenomen in de portefeuille.

Engagementbeleid

Het engagement proces (een dialoog) met fondsbeheerders is een vast onderdeel van het implementatie- en monitoringproces. Gemiddeld is er twee tot vier keer per jaar contact met de fondsbeheerders van de beleggingsfondsen. Hiernaast wordt in de jaarlijkse review de engagement activiteiten van de fondsbeheerders op de onderliggende bedrijven uitgevraagd.

Annex II SFDR

Bekijk PDF.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op