Providence Capital

Disclaimer

E-mail Disclaimer

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en kan een voorkeursrecht hebben. Als u het per abuis heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan per e-mail op de hoogte te stellen en het bericht van uw systeem te verwijderen. Elk ongeoorloofd gebruik of de verspreiding van dit bericht, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden. Houd er rekening mee dat e-mails kunnen worden gewijzigd. Providence Capital is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie binnen deze communicatie, noch voor enige vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Providence Capital garandeert niet dat de integriteit van de communicatie wordt gehandhaafd, noch dat deze vrij is van virussen, intercepties of storingen. Providence Capital verwijst naar de Providence Capital Group of Companies, die elk een afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersoon zijn.

Website disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen ‘Disclaimer’) zijn van toepassing op de internetsite (www.providencecapital.eu) van Providence Capital NV (of gelieerde internetsites), een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de Meerweg 7, Bussum (Postbus 286, 1400 AG Bussum), Nederland. Providence Capital heeft een vergunning als beleggingsonderneming verkregen en is als zodanig onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Providence Capital NV richt zich op vermogensbeheer en aanverwante diensten. Providence Capital NV is geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 32108496.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U wordt geadviseerd deze Disclaimer aandachtig te lezen.

Gebruik van deze internetsite

Informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, mag niet worden gebruikt als vervanging voor enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Hoewel Providence Capital NV ernaar streeft om correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te verstrekken, biedt Providence Capital NV expliciet noch impliciet geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of up-to-date is.

Providence Capital NV beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en garandeert daarom niet dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite in andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokaal geldende wetgeving.

Providence Capital NV garandeert niet dat deze internetsite correct of continu functioneert.

Gebruik van deze internetsite die het gebruik van andere internetgebruikers zou kunnen belemmeren, die de werking van deze internetsite in gevaar zouden kunnen brengen en/of die de op of via deze internetsite of de onderliggende software aangeboden informatie zouden kunnen schaden, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Als Providence Capital NV hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Providence Capital NV producten of diensten aanbeveelt, die op of via deze internetsites worden aangeboden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is geheel op eigen risico. Providence Capital NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarachtigheid, nauwkeurigheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites wordt niet geverifieerd door Providence Capital NV.

Intellectuele eigendomsrechten

Providence Capital NV of de begunstigde, behoudt zich alle rechten voor (met inbegrip van auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden (inclusief teksten, graphics en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van Providence Capital NV of zonder de wettelijke toestemming van de begunstigde. U mag de informatie op deze internetsite afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Providence Capital NV is het niet toegestaan om links naar sites van Providence Capital NV aan te bieden.

Online communicatie

De veiligheid van berichten die per e-mail naar Providence Capital NV wordt verzonden, is niet gegarandeerd. Providence Capital NV maakt daarom bezwaar tegen het verzenden van vertrouwelijke informatie naar Providence Capital NV per e-mail. Als u ervoor kiest om berichten per e-mail te verzenden naar Providence Capital NV, accepteert u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Providence Capital NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot directe, indirecte, uitzonderlijke, incidentele, immateriële of vervolgschade (inclusief gederfde winst), ongeacht of Providence Capital NV wordt geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade in welke vorm dan ook, maar beperkt tot (i) tekortkomingen , virussen of andere tekortkomingen in apparatuur en andere software met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van deze internetsite; (ii) de informatie verstrekt op of via deze internetsite; (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van verzonden informatie naar Providence Capital of naar u; (iv) de werking of niet beschikbaar zijn van deze internetsite; (v) misbruik van deze internetsite; (vi) verlies van gegevens; (vii) downloaden of gebruik van software die beschikbaar is gesteld via deze internetsite of (viii) aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de directie en werknemers van Providence Capital NV.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Disclaimer zullen voor uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland. Als vertaalde versies van de Disclaimer verschillen vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Providence Capital NV heeft het recht om informatie op of via deze internetsite, inclusief de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde en zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Het wordt aanbevolen om periodiek te controleren of de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, inclusief de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.