Providence Capital

Voorwaarden orderbeleid

1 BEGRIPSBEPALING

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “PCNV”:
Providence Capital N.V.

1.2 “Cliënt”:
de natuurlijke of rechtspersoon die diensten van PCNV afneemt op basis van een Cliënten Dienstenovereenkomst met PCNV.

1.3 “Uitvoerende Instelling”:
de door Cliënt geselecteerde instelling, conform de Clienten Dienstenovereenkomst, aan wie PCNV orders met betrekking tot financiële instrumenten ter uitvoering doorgeeft in verband met fiduciair vermogensbeheer en vermogensadvies voor vermogen van Cliënt.

1.4 “Voorwaarden”:
deze Voorwaarden Orderbeleid.

1.5 “Wft”:
Wet op het financieel toezicht, de wet op grond waarvan PCNV bevoegd is tot het beheren van een individueel vermogen van Cliënt.

1.6 “Best Execution”:
de door een beleggingsonderneming te treffen maatregelen om voor haar cliënten het best mogelijke resultaat te behalen bij het uitvoeren van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten.

2. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN

2.1 PCNV is een beleggingsonderneming en verleent aan Cliënt diensten inzake fiduciair vermogensbeheer en vermogensadvies. PCNV plaatst in het kader daarvan orders met betrekking tot financiële instrumenten bij Uitvoerende Instelling. Cliënt selecteert op basis van eigen criteria bij het aangaan van de Cliënten Dienstenovereenkomst met PCNV de specifieke Uitvoerende Instelling voor het aanhouden van zijn effecten en het uitvoeren van effectenorders. Hierbij gaat Cliënt een directe bankrelatie aan met de betreffende Uitvoerende Instelling en is de geselecteerde Uitvoerende Instelling gehouden uitvoering te geven aan Best Execution en Cliënt een orderuitvoeringsregeling ter beschikking te stellen.

2.2 Onverminderd de Best Execution verplichting van de Uitvoerende Instelling als bedoeld in artikel 2.1 van deze Voorwaarden zal PCNV toetsen of de door Cliënt geselecteerde Uitvoerende Instelling beschikt over een orderuitvoeringsregeling die de Uitvoerende Instelling in staat stelt aan haar Best Execution verplichtingen te voldoen indien PCNV orders ter uitvoering plaatst of doorgeeft aan deze Uitvoerende Instelling.

2.3 Deze Voorwaarden hebben betrekking op orders in alle financiële instrumenten die door PCNV worden geplaatst bij de door Cliënt geselecteerde Uitvoerende Instelling.

3. TOETSING UITVOERENDE INSTELLING

3.1 PCNV zal toetsen of de door de Cliënt geselecteerde Uitvoerende Instelling beschikt over een orderuitvoeringsregeling die de Uitvoerende Instelling in staat stelt aan haar Best Execution verplichtingen te voldoen indien PCNV orders ter uitvoering plaatst of doorgeeft aan deze Uitvoerende Instelling. Bij deze toetsing zal PCNV ten minste rekening houden met het uitvoeringsbeleid van de Uitvoerende Instelling, en de uitvoeringskosten van de orders en de prijs van de orders in financiële instrumenten zoals uitgevoerd door de Uitvoerende Instelling.

3.2 PCNV verricht de toetsing als bedoeld in 3.1 bij het sluiten van de Cliënten Dienstenovereenkomst met Cliënt en evalueert ten minste jaarlijks het uitvoeringsbeleid van de Uitvoerende Instelling en daarbij de kwaliteit van uitvoering van de door PCNV opgegeven orders. Eventuele tekortkomingen in dat beleid worden kenbaar gemaakt aan Cliënt. Een dergelijke evaluatie wordt ook telkens verricht wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van de Uitvoerende Instelling om Best Execution te realiseren.

4. INWERKINGTREDING, WIJZIGING, EN AANVULLING VAN DE VOORWAARDEN

4.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Cliënten Dienstenovereenkomst tussen Cliënt en PCNV. PCNV is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen of aanvullingen zullen voor Cliënt bindend zijn binnen 30 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan Cliënt. Indien Cliënt hiermee niet akkoord is, dient hij dit binnen genoemde 30 dagen schriftelijk aan PCNV mede te delen.