Providence Capital

Governance

Providence Capital N.V. is een beleggingsonderneming die beschikt over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) afgegeven vergunning zoals bedoel in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft). Providence Capital staat hiermee onder de toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank en dient te voldoen aan de eisen die in en op grond van de Wft zijn gesteld.

Providence Capital N.V. beschikt over twee beleidsbepalers die voltijds werkzaamheden verrichten voor Providence Capital N.V. en die door de AFM getoetst zijn op betrouwbaarheid en geschiktheid.
Éen van deze beleidsbepalers is tevens statutair directeur van Providence Capital N.V..

Beide beleidsbepalers hebben volledig inzicht in de bedrijfsactiviteiten van Providence Capital N.V., met inbegrip van de voornaamste risico’s waaraan Providence Capital N.V. is blootgesteld en beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om hun taken op adequate wijze te kunnen vervullen. De beleidsbepalers vervullen geen nevenfuncties die qua tijdsbesteding of qua werkzaamheden kunnen conflicteren met de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van Providence CapialN.V. en haar cliënten.

De beleidsbepalers dragen de algemene verantwoordelijkheid voor Providence Capital N.V. en zijn meer in het bijzonder verantwoordelijk voor het formuleren van de strategische doelstellingen, de risicostrategie en de interne governance binnen de onderneming. Eveneens dragen de beleidsbepalers zorg voor de integriteit van de systemen voor boekhoudkundige en financiële verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving.

Providence Capital N.V. beschikt over een Raad van Commissarissen die doeltreffend toezicht houdt op de beleidsbepalers. De Raad van Commissarissen handelt eerlijk, integer en met onafhankelijkheid van geest en is in staat om controle uit te oefenen op de bestuurlijke besluitvorming binnen Providence Capital N.V.