Providence Capital

SFDR en ESG-beleid Providence Capital

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverschaffing met betrekking tot “duurzaamheid in de financiële dienstensector” (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”) van toepassing geworden. Deze verordening is voortgekomen uit het EU-actieplan voor duurzame groei, en maakt aldus deel uit van de bredere inspanningen op Europees niveau om de financiële sector te verduurzamen.

De verordening verplicht financiële ondernemingen, waaronder Providence Capital, ertoe om informatie openbaar te maken over de wijze waarop zij bij het beleggen rekening houden met duurzaamheidsaspecten (ook wel ecologische, sociale en governance-aspecten; “ESG”).

Providence Capital erkent het belang van de transitie naar een duurzamere economie, en de rol die beleggers hierin kunnen vervullen. Om die reden stelt Providence Capital minimale duurzaamheidseisen aan beleggingen.

Tegelijkertijd geldt dat Providence Capital geen nadrukkelijke focus heeft op duurzaam beleggen en/of impactbeleggen. Providence Capital biedt dus geen portefeuilles aan die ecologische en/of sociale kenmerken promoten of die duurzame beleggingen tot doelstelling hebben.

In onderstaande paragrafen leest u meer over de manier waarop wij rekening houden met duurzaamheidsaspecten bij het beleggen.

Duurzaamheidsrisico’s

Allereerst houdt Providence Capital bij het beleggen rekening met bepaalde duurzaamheidsrisico’s. Onder een duurzaamheidsrisico verstaat Providence Capital het volgende:

“Een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied (ook wel: een ESG-factor), die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”

ESG-factoren kunnen – direct of indirect – namelijk van invloed zijn op de waarde van een portefeuille. Zo zouden factoren als grondstoffenschaarste en klimaatwetgeving de continuïteit en winstgevendheid van bepaalde ondernemingen negatief kunnen beïnvloeden.

Providence Capital hanteert een multi-strategie. Dit houdt in dat er gebruikt wordt gemaakt van meerdere vermogensklassen voor het bepalen van een optimale verdeling van de portefeuille. Ook wordt er wereldwijd belegd. Door deze diversiteit aan producten en wereldwijde spreiding is er ook een grote diversiteit aan duurzaamheidsrisico’s die mogelijk invloed hebben op het rendement. In het beleggingsproces zijn duurzaamheidrisico’s geïntegreerd doordat bij het selecteren en monitoren van beleggingen- voor zover mogelijk – alle relevante aspecten van een belegging mee worden genomen, waaronder duurzaamheidsrisico’s.

Providence Capital meent dat beleggingen in niet-duurzame ondernemingen in het algemeen in hogere mate zijn blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. Providence Capital belegt daarom in beginsel niet in bedrijven die niet aan de UN Global Compact principes voldoen. Door deze bedrijven te mijden, verwacht Providence Capital de duurzaamheidsrisico’s waaraan portefeuilles zijn blootgesteld te beperken.

Om vast te stellen of bedrijven aan de UN Global Compact principes voldoen, maakt Providence Capital gebruik van data van gespecialiseerde dataleveranciers en worden de onderliggende beleggingen van de meeste beleggingsfondsen regelmatig gescreend. Hierover rapporteren wij op kwartaalbasis aan onze cliënten.

Daarnaast geldt uiteraard dat Providence Capital bij het selecteren en monitoren van beleggingen- voor zover mogelijk – alle relevante aspecten van een belegging meeweegt zoals duurzaamheidsrisico’s.

Negatieve effecten op duurzaamheid

In de vorige paragraaf is beschreven hoe Providence Capital omgaat met duurzaamheidsrisico’s: de negatieve effecten van duurzaamheidsfactoren op de waarde van beleggingen. De omgekeerde situatie is echter ook mogelijk: beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld (indirect) bijdragen aan klimaatverandering, aan afvalproductie, of aan inkomensongelijkheid. Providence Capital weegt zulke negatieve effecten vooralsnog niet actief mee bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Providence Capital heeft hiervoor gekozen omdat er op dit moment nog onvoldoende betrouwbare data beschikbaar zijn om deze negatieve effecten adequaat te analyseren en te integreren in het beleggingsproces.

Providence Capital vindt daarnaast dat de regelgeving omtrent het meewegen van zulke ongunstige effecten op dit moment nog onvoldoende uitgekristalliseerd is, waardoor het risico op interpretatieverschillen te groot is.

Providence Capital zal deze beslissing wel periodiek heroverwegen. Indien de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van duurzaamheidsdata verbetert en indien er meer duidelijkheid komt ten aanzien van de wettelijke regels over het meewegen van deze effecten, kan Providence Capital in de toekomst besluiten om ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren wel actief mee te wegen in beleggingsbeslissingen.

Meer weten

Indien u meer wilt weten over de manier waarop Providence Capital omgaat met verantwoord beleggen en de integratie van duurzaamheidsaspecten, kunt u hier ons Verantwoord Beleggingsbeleid downloaden.